Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Elállási jog

Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.


Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Felhasználó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát

A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.

Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elõ, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelmûen a fogyasztó személyére szabtak.

A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát:
a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követõen, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

Olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
romlandó vagy minségét rövid ideig megõrzõ termék tekintetében;
olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követõ felbontása után nem küldhetõ vissza;
olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követõen elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerzõdés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerzõdés teljesítésére csak a megkötéstõl számított harmincadik napot követõen kerül sor;
olyan vállalkozási szerzõdés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgõs javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követõen a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
hírlap, folyóirat és idõszaki lap tekintetében, az elõfizetéses szerzõdések kivételével;
nyilvános árverésen megkötött szerzõdések esetében;
lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerzõdés, fuvarozás, személygépjármû-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidõs tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerzõdés esetében, ha a szerzõdésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidõt kötöttek ki;
a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, elõzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejûleg nyilatkozott annak tudomásul vételérõl, hogy a teljesítés megkezdését követõen elveszíti az elállási jogát.

Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követõen a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésõbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére, beleértve a szállítási díjat is.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyezõ fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerzõdéstõl való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történõ megküldésétõl számított 14 napnál semmiféleképpen sem késõbb visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

Felhasználó akkor tartja be a határidõt, ha a 14 napos idõszak letelte elõtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.

A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

A Szolgáltató nem köteles a Felhasználó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérõ szállítási mód választásából adódik.

Felhasználó kizárólag akkor vonható felelõsségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és mûködésének megállapításához szükségestõl eltérõ kezelés miatt következett be.

A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettõ közül a korábbi idõpontot kell figyelembe venni.

Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetõségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), vagy telefonon. Postai úton írásban történõ jelzés alkalmával a postára adás idõpontját vesszük figyelembe, telefonon történõ jelzés alkalmával pedig a telefonon történõ jelzését. Postai úton történõ jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó Szolgáltató részére.

Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerû használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerû használatából eredõ károknak megtérítése a Felhasználót terheli! A termék visszaérkezését követõ tizennégy napon belül a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerzõdések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhetõ el.

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhetõ el.

Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetõségeken.

Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

Elállás gyakorlása postai úton

Kujbusvill Kereskedőház Kft, 4030 Debrecen, Vágóhíd utca 3.

(Kérjük, a dobozt jelölje meg a következõvel: „vásárlástól elállás, lámpa.hu” ezzel segítve kollégánkat, hogy ügyét soron kívül kezelje. )

Elállás gyakorlása e-mailben

Elállási szándékát a gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük jeleze  elektronikus levélben. 

Kérjük, hogy levelében jelölje meg a következõket:

Címzett: csillarshop@gmail.com

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére a következõ vevõszámmal kiadott megrendelés tekintetében:

A termék/ek átvételének idõpontja:

A vásárló (k) neve:

A vásárló (k) címe:

Dátum: